Aanmelden van uw kind
Klik  hier voor een powerpoint met daarin  informatie voor ouders van nieuwe kleuters.

In het schooljaar 2023-2024 organiseren we op woensdag 13 maart 2024 een informatie-avond voor ouders van bijna 4-jarigen.

U maakt kennis met directie, kleuterleerkrachten, ouders van de ouderraad en medewerkers van Stichting Kinderopvang Liemeer.
Wij geven u informatie en u kunt in kleine groepen alle vragen stellen aan medewerkers van ons Integraal Kind Centrum.
Vrijdag 15  maart 2024  bent u tussen negen uur en elf uur van harte welkom voor een rondleiding door de school. Leerlingen van groep acht leiden u in kleine groepen rond.

Natuurlijk mag u ook altijd contact opnemen met de school om een aparte afspraak te maken.

KATHOLIEKE BASISSCHOOL AERESTEIJN 

ONDERDEEL VAN KINDCENTRUM DE POEL  

VAN LANGERAAR EN PAPENVEER 

Tijdelijk adres Sportlaan 19-20-21 

2461 NK Langeraar 

Telefoon: 0172-602548 

E-mail: info@aeresteijn.nl 

www.aeresteijn.nl 
Zie ook www.scholenopdekaart.nl >Aeresteijn 

INFORMATIEAVOND WOENSDAG 13 MAART 2024, VAN 19.30 UUR - 21.30 UUR. 

Ons hele team zorgt ervoor dat de periode op Aeresteijn een mooie tijd in het leven van uw kind wordt. Op deze avond vertellen we u graag hoe we ons onderwijs en de opvang in samenwerking met Stichting Kinderopvang Liemeer hebben ingericht. Ook kunt u samen met andere aanwezige ouders, ouders van de huidige ouderraad en teamleden in gesprek en  uw vragen stellen. 

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vinden we het fijn als u zich per mail opgeeft bij onze administratief ondersteuner Hester Heemskerk: h.heemskerk@wijdevenen.nl 

OPEN OCHTEND VRIJDAG 15 MAART TUSSEN 09.00 UUR EN 11.00 UUR. 

Op vrijdag 15 maart organiseren wij een open ochtend voor alle belangstellenden. Leden van het  managementteam ontvangen u in de personeelsruimte  met koffie of thee. 
Daarna leiden twee van onze groep 8-leerlingen u rond door ons kindcentrum. Zij vertellen met hun eigen woorden over onze school en natuurlijk mag u ze van alles vragen. 
 

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vinden we het fijn als u zich per mail opgeeft bij onze administratief ondersteuner h.heemskerk@wijdevenen.nl 

 Aanmeldingsprocedure kinderen van 4 jaar en ouder
 • De gemeente informeert alle ouders van leerlingen, die in het komende jaar vier jaar worden, over alle informatie-avonden en inloopochtenden van alle scholen in Nieuwkoop.
 • U als ouders en/of verzorgers kunt ook zelf contact zoeken met de school.
 • Onze school verstrekt indien - mondeling/schriftelijk - informatie. Er kan een afspraak gemaakt worden met directie en/of de kwaliteitscoördinatoren.
 • U als ouders en/of verzorgers meldt uw kind schriftelijk of digitaal aan met een formulier 'aanmelding'. U kunt uw formulier mailen naar a.zantboer@wijdevenen.nl of langsbrengen op school en dan afgeven bij de administratie of bij de directie.
 • Uw kind komt dan in ons administratiesysteem als 'aangemeld'.
 • U krijgt daarvan een bevestiging.
 • Zo rond de drie maanden voor de vierde verjaardag is er een intakegesprek met de intern begeleider van de school. De intern begeleider nodigt u daarvoor uit.
 • Samen met u als ouders wordt gekeken, aan de hand van de vragenlijst en dat wat u ons vertelt en wat wij weten van de voorschoolse voorziening  of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden wat het nodig heeft.
 • Indien van toepassing (bv bij verhuizing) dient een onderwijskundig rapport van de vorige basisschool aanwezig te zijn. Tot zolang vindt een zogenaamde intentie-inschrijving plaats.
 • Als de directie akkoord gaat met de inschrijving komt uw kind in ons administratiesysteem als toekomstige leerling.
 • Als wij denken dat onze school niet de juiste school voor uw kind is  bespreken wij dit met u als ouders. Mocht dat het geval zijn dan zullen we u proberen te begeleiden naar een andere passende vorm van onderwijs. Wij bespreken dit dan ook met de mensen van ons bestuursbureau.
Voorwaarden toelating van kind met lichamelijke en/of geestelijke handicap
 • Uw kind moet in principe afkomstig zijn uit het voedingsgebied (Langeraar, Korteraar en/of Papenveer.
 • U als ouders en/of verzorgers moet bereid zijn voor uw kind extra hulp of financiële middelen aan te vragen.
 • U moet als ouders en/of verzorgers in staat zijn om in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden (thuis en/of op school) of dit te kunnen organiseren.
 • Er moet regelmatig overleg tussen u als ouders en/of verzorgers en onze school gerealiseerd kunnen worden.
 • We moeten in gezamenlijkheid kunnen en willen onderzoeken of onze school de juiste plaats is voor uw kind. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:
  - directeur
  - intern begeleiders
  - derden (deskundigen)
 • We evalueren ieder halfjaar of er nog sprake is van welbevinden bij uw kind; of er sprake is van voldoende ontwikkeling en of de draaglast van de zorg voor uw kind in verhouding is tot de draagkracht.
Aanmelding van kind met lichamelijke en/of geestelijke handicap
 • U als ouders en/of verzorgers zoekt contact met de school
 • De kwaliteitscoördinator belegt een bijeenkomst, waarbij de ouders en/of verzorgers, interne begeleiders, eventueel ondersteuners vanuit het samenwerkingsverband; gewenste vertegenwoordigers van andere instanties  en directeur aanwezig zijn; tijdens deze bijeenkomst komt aan de orde:
  1. Toelichting van u als ouders en/of verzorgers over de aard van de handicap en de zorg die nodig is.
  2. Het overleggen en bespreken van gegevens van derden (instanties, onderwijskundig rapport e.d..
  3. Evt. aanvraag Leerling Gebonden Budget bij het Regionaal Expertise Centrum en de mogelijkheden van begeleiding.
  4. De mogelijkheden van begeleiding vanuit de schoolorganisatie.
  5. Voorwaarden vanuit de schoolorganisatie om te kunnen doen wat goede is voor uw kind.
  6. Verwachting van de ouders en/of verzorgers over de nabije toekomst van het kind.
  7. Procedure toelating en begeleiding.
  8. Afspraken inzake het vervolgtraject (zoals regelmatige evaluatie).
 • De directie en intern begeleiders nemen een besluit over de eventuele toelating.
 • De directie accordeert de eventuele inschrijving.
 • De directeur informeert bij evt. weigering van inschrijving het college van bestuur.
 • De directeur informeert u als ouders en/of verzorgers over het besluit.
 • Waar kan geven we dan adviezen over ander passend onderwijs.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline