Overblijven

Alle leerlingen eten op school in hun eigen lokaal en bij hun eigen leerkracht.
Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Tijdens een schooldag krijgen kinderen tijd om te pauzeren en te lunchen. Dit draagt bij aan de evenwichtige verdeling van de onderwijsactiviteiten over de dag. Tussen de middag krijgen de leerlingen de gelegenheid om een kwartier te lunchen. Dit valt niet onder de onderwijstijd. Als kinderen langer de tijd nodig hebben om hun boterham te eten, kan deze tijd  afgetrokken worden van de restant uren die we hebben conform het vakantierooster. Zo houden we voldoende onderwijstijd over. Als de kinderen buitenspelen na of voor lunchtijd merken we dit aan als lestijd. Deze lestijd valt onder 'bevorderen van de sociale redzaamheid'. De onderwijsactiviteiten die tijdens het buitenspelen worden uitgevoerd dienen in overeenstemming te zijn met de wettelijke opdrachten voor het onderwijs (art. 9 van de WPO). Belangrijk onderdeel in de socialisatie (voor het voor ons onderwijs belangrijke uitgangspunt dat we een balans willen tussen kwalificatie-socialisatie en subjectificatie): Kinderen spelen samen, moeten samen speelgoed delen, afspraken en regels vaststellen over het spel dat ze spelen. Conflicten oplossen met de ik-boodschap, de sorry-boodschap, regels uit de Kanjertraining, 'het leeg laten lopen van je ballon', niemand buitensluiten. Zo kunnen alle aangeleerde regels in de les, toegepast worden tijdens dit buitenspelen en leerkrachten ondernemen hier actief actie in. Tussen 14.15 en 14.45 uur is er pauzetijd voor de leerkrachten. De telefoon staat dan uit; dan zijn er geen afspraken met ouders, geen vergaderingen.

2019 Basisschool Aeresteijn

Powered by BasisOnline